15-04-2020 r. Wersja do wydruku  

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

 

 

 

Ogłoszony stan epidemii koronawirusa wpływa na znaczne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem zachowania płynności finansowej. Chcąc - w miarę posiadanych możliwości - ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone, Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami o możliwości uzyskania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci:

a)    odroczenia terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od 3 do 6 miesięcy,

b)    rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.),

c)     umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, w ramach pomocy de minimis.

 

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:

a)    Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,

b)    Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

c)     Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),

d)    Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,

e)    Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

 

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca może złożyć:

a)    w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP,

b)    drogą mailową: umig@dolsk.pl,

c)     jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk,

d)    złożyć do skrzynki podawczej w holu Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

 

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 z późn. zm.).

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 

Ponadto informujemy przedsiębiorców o możliwościach pomocy oferowanych przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, która przygotowała zestawienie wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych:

-        wsparcie dla przedsiębiorców i samozatrudnionych,

-        rozwiązania dla pracodawców w celu utrzymania zatrudnienia - blok I,

-        wsparcie finansowe samozatrudnionych, zleceniobiorców, finansowanie kosztów bieżących oraz mikropożyczka - blok II,

-        rozwiązania podatkowe – blok III.

 

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie unia.srem.com.pl.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.