18-11-2019 r. Wersja do wydruku  

Gospodarka Odpadami

 

 

 

Zadaniem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek (w tym gminy Dolsk) w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Więcej informacji >>> www.selekt.czempin.pl

 

 

 

 

W dniu 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) na podstawie, której Zgromadzenie Związku dokonało zmian w prawie miejscowym. Zmiany w gospodarce odpadami dotyczą:

 

1) obowiązku segregacji odpadów komunalnych przez ich wytwórców. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028) oraz ulotka. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji odpadów na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty;

 

2) od 1 stycznia 2020 roku wprowadza się zbiórkę nowej frakcji odpadów zwanej BIOODPADAMI, które będą odbierane wyłącznie z pojemników w kolorze brązowym (spełniających normę EN-840) z napisem „BIO”. Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik;

 

3) od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości mieszanych tj. na której znajduje się mieszkanie i jest prowadzona działalność gospodarcza, zobowiązani są złożyć nową deklarację dotyczącą tylko części zamieszkałej. Natomiast na część niezamieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się w tym budynku) właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę cywilno - prawną na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej (wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej związku, w zakładce „ochrona środowiska”). Sprawa ta dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych tj. sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, hotele itp.;

 

4) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) służy tylko dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem. Od 1 stycznia 2020 roku w PSZOK przyjmowane będą tzw. odpady medyczne z gospodarstw domowych, powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (mieszkaniec samodzielnie wykonuje sobie iniekcje np. z insuliny, heparyny) oraz tzw. paski z prowadzenia monitoringu substancji we krwi;

 

5) obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Szczegółowy opis zmian obowiązujący w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku >>> pobierz PDF

 

 

 

Informacje obowiązujące w 2022 roku:

 

-        Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok  

-        Informacja o wyrobach zawierających azbest (termin: do 31 stycznia 2022 r.)

 

 

Informacje obowiązujące w 2021 roku:

 

-        Zmiana opłat za odpady - NOWE

 

 

Obowiązujący wzór deklaracji:

 

-        Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 listopada 2021 r.

-        Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 września 2020 r.

-        Informacja dla wypełniającego deklarację

-        Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r.

-        Druk deklaracji dotyczący okresu do 31 marca 2020 r.

 

 

Pozostałe informacje:

 

-        Postępowanie z odpadami podczas pandemii

-        Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest

-        Wykaz podmiotów odbierających odpady z działalności rolniczej

-        Informacje o PSZOK w Gminie Dolsk

-        Usługa powiadamiania o zbliżających się terminach wywozu odpadów komunalnych

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2022 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.