GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA


INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Śremie uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie usługi usuwania wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest.

 

Do składania wniosków uprawnione są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, posiadające zlokalizowane na terenie powiatu śremskiego budynki, które są lub były pokryte wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest, spełniające następujące warunki:

1)      są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości,

2)      są użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi  nieruchomości,

3)      są użytkownikami działek w rodzinnych ogrodach działkowych,

4)      złożyli wójtowi/burmistrzowi w ustawowym terminie informacje o użytkowaniu wyrobów zawierających azbest.

 

Poniżej można zapoznać się z dokumentami:

WNIOSEK » Plik PDFPDF (114 kB)

ZASADY REALIZACJI » Plik PDFPDF (94,7 kB)

ZASADY ROZLICZENIA » Plik PDFPDF (103 kB)

 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania dotyczącego przyjmowania i rozpatrywania oraz realizacji wniosków o wykonanie usługi usuwania wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest, a także sposobu finansowania zadania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na jego wykonanie, określa dokument pt.: Regulamin realizacji w 2011 roku zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Śremskiego, przyjęty Uchwałą Nr 29/236/2011 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 czerwca 2011r.

 

Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku o wykonanie usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Urzędów Gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem a także w siedzibach ww. urzędów.

 

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2011r. w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, z której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest, na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do ww. Regulaminu. Usuwanie azbestu trwać będzie w okresie od dnia 1 lipca 2011r. do dnia 15 listopada 2011r., a wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona w drodze przetargu.

 

 

 

WICESTAROSTA

/-/ Daniel Cicharski
Opublikowano dnia 05-07-2011 r.