GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na V Sesję


Zaproszenie na V Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na V Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2011 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań przez:

a)     Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,

b)     Bibliotekę Publiczna w Dolsku,

c)     Przedszkole Samorządowe w Dolsku,

d)     Przedszkole Samorządowe w Wieszczyczynie.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Wieszczyczynie,

b)     górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

c)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk,

d)     zbycia nieruchomości położonej w Międzychodzie w drodze bezprzetargowej,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

f)       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej,

g)     zbycia nieruchomości położonej w Dolsku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

h)     zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

i)        zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

j)       zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011 – 2020,

k)      zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księginki – Małachowo,

l)        określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 17-02-2011 r.