GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Wspó?praca mi?dzygminna


Wspó?praca mi?dzygminna

 

 

 

Gmina Dolsk dla realizacji niektórych zada? ustawowych nawi?za?a i utrzymuje wspó?prac? z innymi gminami w ramach porozumie?, stowarzysze? b?d? zwi?zków. Wspó?praca mi?dzygminna realizowana jest poprzez przynale?no?? do:

 

 

Wielkopolskiego O?rodka Kszta?cenia i Studiów Samorz?dowych w Poznaniu - stowarzyszenia, które zajmuje si? szkoleniem kadr pracowniczych jednostek organizacyjnych gminy oraz realizacj? procesu informatyzacji administracji samorz?dowej >>> www.wokiss.pl

 

Unii Gospodarczej Regionu ?remskiego - ?remskiego O?rodka Wspierania Ma?ej Przedsi?biorczo?ci – stowarzyszenia gmin i powiatu ?remskiego realizuj?cego dzia?ania w zakresie promocji gmin oraz rozwoju ma?ej przedsi?biorczo?ci >>> www.unia.srem.com.pl

 

Zwi?zku Miast Polskich - zwi?zku b?d?cego organizacj? reprezentuj?c? na arenie ogólnopolskiej o samorz?dy lokalne, szczególnie w sytuacji, kiedy konieczne jest zaj?cie stanowiska w konkretnych sytuacjach >>> www.miasta.pl

 

Zwi?zku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – zwi?zku b?d?cego ogólnokrajowym reprezentantem gmin >>> www.zgwrp.pl

 

Zwi?zku Mi?dzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu – zwi?zku, którego celem jest rozwi?zanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach, by sprosta? coraz wy?szym wymogom obowi?zuj?cym w zakresie gospodarki odpadami >>> www.selekt.czempin.pl

 

Porozumienia Mi?dzygminnego zawartego z gminami ?rem, Ksi?? Wlkp., Brodnica i Dolsk w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierz?t w Gaju >>> www.schroniskogaj.pl

 

Samorz?dowego Funduszu Por?cze? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu – por?cza przedsi?wzi?cia gospodarcze przedsi?biorcom prowadz?cym dzia?alno?? na terenie gmin, które przyst?pi?y do Funduszu >>> www.fundusz.gostyn.pl

 

Mi?dzygminnego Zwi?zku Turystycznego „Wielkopolska Go?cinna” Dolsk wspó?pracuje dla pozyskania ?rodków w ramach Schematu II Programu Leader+ w celu rozwoju ró?nych form turystyki wiejskiej na obszarze wspó?pracuj?cych gmin >>> www.wielkopolskagoscinna.pl

 

 

Z gmin? Mi?dzylesie w woj. dolno?l?skim wi??e Dolsk uk?ad partnerski – wspó?praca polega na wymianie grup m?odzie?y w okresie ferii, cyklicznych rozgrywkach sportowych reprezentantów obu gmin oraz wymianie do?wiadcze? w toku kontaktów roboczych w?adz obu gmin >>> www.miedzylesie.pl

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019 r.
Opublikowano dnia 26-02-2006 r.