GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXIX Sesję


Zaproszenie na XXXIX Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 2 marca 2022 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Dolsk za 2021 rok.

6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,

b)    w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029,

c)     w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dolsk,

d)    w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Dolsk biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

e)    w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2022 roku,

f)      w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Dolsk w 2022 roku,

g)    w sprawie przekazania wniosku mieszkańca Dolska z dnia 17.01.2022 roku według właściwości,

h)    w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia przez Radę Miasta i Gminy Dolsk „uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych” w związku ze stanem epidemii SARS-COV-2.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Wolne głosy i wnioski.

9.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 
Opublikowano dnia 23-02-2022 r.