GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Miasto Dolsk


Miasto Dolsk

 

 

 

Dolsk jest jednym z najmniejszych miasteczek w województwie wielkopolskim. Po?o?ony w dolinie na przesmyku mi?dzy jeziorami: Dolskim Wielkim i Dolskim Ma?ym oraz przy drodze Pozna? – Rawicz. Brak przemys?u oraz ?adne po?o?enie w?ród jezior Pojezierza Krzywi?skiego i zalesionych wzniesie? Pagórków Dolskich nadaj? mu du?e walory turystyczne.

 

 

 

Rynek w Dolsku

 

 

Nazwa miejscowo?ci zwi?zana jest z jej po?o?eniem, w obni?eniu terenu, w dole. Pierwsza nazwa notowana w 1136 r. i brzmia?a ona Dolsko. Liczne znaleziska archeologiczne z wczesnego ?redniowiecza ?wiadcz?, ?e rejon Dolska by? intensywnie zasiedlany. Jego pocz?tków by? mo?e nale?y szuka? przy brzegu jeziora Dolskiego Ma?ego, gdzie do XIX wieku znajdowa?y si? ?lady grodziska.

 

W XI/XII wieku powsta?a tu osada targowa na wa?nym szlaku handlowym z Poznania na ?l?sk. Pierwszy raz wspomniana w 1136 r. w bulli gnie?nie?skiej papie?a Innocentego II jako posiad?o?? arcybiskupów gnie?nie?skich. Prawa miejskie, ?redzkie otrzyma? w 1359 r. z przywileju króla Kazimierza Wielkiego. Od po?owy XIII wieku do 1798 r. Dolsk nale?a? do biskupów pozna?skich i by? o?rodkiem klucza ich maj?tków. W mie?cie znajdowa? si? dwór biskupi wzmiankowany ju? w 1293 r., rozbudowany w XVIII wieku. Dwór szczególnie wyró?niany przez biskupa Teodora Kazimierza Czartoryskiego posiada? flotyll? na jeziorze oraz winnice na wzgórzach. W tej miejscowo?ci w 1866 r. powsta?o pierwsze w Wielkopolsce Kó?ko Rolnicze. Dolsk zachowa? dawny ma?omiasteczkowy uk?ad urbanistyczny z rynkiem przeci?tym starym szlakiem handlowym i przedmie?ciami na stokach wzniesie?.

 

Zwiedzaj?c Dolsk warto odwiedzi? Izb? Regionaln? oraz zapozna? si? z bogat? ofert? Miejsko – Gminnego O?rodka Sportu i Rekreacji.

 

 

 

Izba Regionalna

 

 

Od lat powodzeniem w?ród mieszka?ców gminy i okolic cieszy si? festyn kulturalny Kozi Jarmark. Jak co roku pojawia si? szereg stoisk wystawowych, handlowych i gastronomicznych, a r?kodzielnicy maj? okazj? pokaza? swoje wytwory. Natomiast na scenie prezentuj? si? lokalni arty?ci oraz zaproszeni go?cie.

 

Od 1994 r. w Dolsku odbywa si? Memoria? im. Micha?a Stryczy?skiego. Jest to bieg uliczny zorganizowany w celu uczczenia pami?ci zmar?ego nauczyciela wychowania fizycznego. W biegu bior? udzia? dzieci, m?odzie? jak i doro?li.

 

Obchody Dni Ziemi Dolskiej „Wianki” tradycyjnie ju? rozpoczynaj? letni okres wakacji w regionie dolskim. Podczas tego festynu na scenie wyst?puj? lokalni arty?ci oraz zaproszeni go?cie. Od 2019 roku wr?czane s? wyró?nienia „Ró?e Dolska”. S? to nagrody dla osób, stowarzysze? zespo?ów, które przyczyni?y si? do rozwoju i promocji naszej gminy.

 

Zgodnie z tradycj? na festynie powo?ana kapitu?a wybiera najpi?kniejsze wianki. Impreza trwa do pó?nych godzin nocnych i zako?czona jest zjawiskowym pokazem sztucznych ogni.

 

 

 

Nad Jeziorem Dolskim Wielkim co roku odbywaj? si? „Wianki”

 

 

 

Pomost na Jeziorze Dolskim Wielkim o?wietlony noc?

 

 

 

?ród?a tekstu:

Zbigniew Szmidt, Atrakcje turystyczne ziemi ?remskiej

Zdzis?awa D?u?ak, Dolsk moje miasto
Opublikowano dnia 18-11-2019 r.