GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXIX Sesję


Zaproszenie na XXXIX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 roku o godz. 1400 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok;

b)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2017-2029;

c)     budżetu miasta i gminy na 2018 rok;

d)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029;

e)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;

f)      planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2018 rok;

g)    planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2018 rok;

h)    planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2018 rok;

i)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

7.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 12-12-2017 r.