GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: WYPRAWKA SZKOLNA 2014


WYPRAWKA SZKOLNA 2014

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk uprzejmie informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

 

Programem w tym roku będą objęci uczniowie klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły ponagimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, a także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący , z niesprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczający do szkoły podstawowej (z wyjątkiem klas I), gimnazjum i szkoły ponagimnazjalnej.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać uczniowie pochodzący z rodzin:

-         w których dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 1456 ze zm.), tj. 539,- zł netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

-         niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

Wnioski należy składać w sekretariatach szkół, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2014/2015 w terminie do dnia 15 września 2014 roku.

(Wnioski można pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko)

 

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do szkół, do których uczęszczają dzieci.

 

 

Załączniki:

-         Wyprawka Szkolna 2014 - program » pobierz - Plik PDFPDF

 

Informacja dla:

-         szkoła podstawowa – uczniowie klas II-III » pobierz - Plik PDFPDF

-         szkoła podstawowa – uczniowie klas VI » pobierz - Plik PDFPDF

-         szkoła ponadgimnazjalna – zasadnicza szkoła zawodowa – uczniowie klas III » pobierz - Plik PDFPDF

-         szkoła ponadgimnazjalna – liceum ogólnokształcące i technikum – uczniowie klas III » pobierz - Plik PDFPDF

-         uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego » pobierz - Plik PDFPDF
Opublikowano dnia 04-08-2014 r.