18-10-2010 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na LII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 października 2010 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie LII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych.

6.      Informacja Burmistrza dot. analizy oświadczeń majątkowych Kierowników jednostek oraz pracowników samorządowych.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 2009/2010.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok,

b)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok,

c)     opłaty od posiada psów na 2011 rok,

d)     opłaty targowej na 2011 rok,

e)     obniżenia cen skupu żyta dla celu podatku rolnego na 2011 rok,

f)       zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

g)     określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizowanych w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów,

h)     Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

i)        zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Mszczyczyn,

j)       rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 rok,

k)      przekazanie nakładów inwestycyjnych,

l)        zbycia nieruchomości położonej w Dolsku w drodze bezprzetargowej,

m)    trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdysplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

9.      Opinia w sprawie przyjęcia do planu obiektów.

10.  Interpelacje i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy i wnioski.

12.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.