14-02-2022 r. Wersja do wydruku  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

I.     Zadanie pierwsze z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Temat zadania: Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.

Planowana wysokość środków wynosi: 5.000 zł

 

II. Zadanie drugie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Temat zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Planowana wysokość środków wynosi: 10.000 zł

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), jeśli prowadzą działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

 

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania.

 

Dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2022.

 

Terminy składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk w opieczętowanych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego nt. „...............” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2022 roku do godziny 15:00. W konkursie nie wezmą udziału oferty złożone po ww. terminie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu określa Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 lutego 2022 r.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Marta Boniec tel. 61 2825001.

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.