20-08-2008 r. Wersja do wydruku  

„WYPRAWKA SZKOLNA”

 

 

 

 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I –III szkoły podstawowej

„WYPRAWKA SZKOLNA”

 

Informacja dla wnioskodawców

 

 

1.      Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej lub w klasach I –III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

 

2.      Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) tj. 351,- zł.

 

3.      Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

a)     70,- zł - dla ucznia rozpoczynającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

b)     130,- zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

c)     150,- zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

d)     170,- zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

 

4.      Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). Wniosek składa się w szkole/ przedszkolu, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009. Wnioski składa się w terminie do 15 września 2008 roku.

 

5.      Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

 

6.      Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

 

7.      Po otrzymaniu listy uczniów Burmistrz przekazuje dyrektorowi przedszkola/ szkoły środki na dofinansowanie zakupu podręczników.

 

8.      Dyrektor przedszkola/ szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt. 3.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.