13-11-2020 r. Wersja do wydruku  

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 27 ust.8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683)

 

zawiadamiam

 

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Projekt dostępny będzie do wglądu od dnia 20 listopada 2020 r.:

-        w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, V piętro, pokój nr 523 w godzinach pracy Urzędu,

-        na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu http://bip.umww.pl/ w zakładce: Urząd Marszałkowski/Ogłoszenia.

 

Uwagi do Projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ww. ustawy w terminie od 20 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

 

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określeniem położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości, a także wskazanie numeru obwodu łowieckiego, w którym położona jest nieruchomość.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Podczas wizyty w Urzędzie obowiązywać będą wszystkie zasady wprowadzonego reżimu sanitarnego, dotyczące w szczególności zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa. Przed wejściem do miejsca wyłożenia Projektu, konieczna będzie dezynfekcja dłoni. Osoby, które przejawiają objawy infekcji układu oddechowego takie jak kaszel, duszności czy katar, mają podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę, powinny pozostać w domu.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.