20-10-2015 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 października 2015 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Wybory ławników sądowych.

6.      Przedstawienie analiz oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i zobowiązanych pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 2014/2015.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”,

b)     zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu,

c)     sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku przy ul. Pocztowej 24 na działce nr 463 oraz bezciężarowe odłączenie działki z księgi wieczystej nr KW PO1M/00008173/0,

d)     uchwalenia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” oraz określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

e)     uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dolsk,

f)       rozpatrzenie skargi na działalność organu wykonawczego gminy i kierowanego przez niego urzędu,

g)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk

 

 

 

 Ostatnia aktualizacja:

21 października 2015 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.