11-12-2006 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na III Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na III Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2006 roku o godz. 1400 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Podjęcie uchwał:

a)     Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

c)     chwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Dolsk,

d)     przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej z przyłączami ,kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej dla osiedla Jaskółki w m. Dolsk –II etap,

e)     zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XXXIX/232/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dolsk, obejmującej działki nr ewid. 99 i 100,102,103 i 110/1 obrębu wsi Lipówka,

f)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok,

g)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok,

h)     podatku od posiadania psów ma 2007 rok,

i)        opłaty targowej,

j)       obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

k)      ustalającego wynagrodzenia dla Burmistrza,

l)        określająca miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza,

m)    ustalająca diety dla radnych.

5.      Wolne głosy i wnioski.

6.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.