05-05-2014 r. Wersja do wydruku  

OWIADCZENIE

 

 

 

 

 

 

OWIADCZENIE NR 1/2014

RADY MIASTA I GMINY DOLSK

 

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie wyraenia sprzeciwu wobec zamiaru wpisania z znajdujcych si na terenie gminy Dolsk do wykazu z o znaczeniu strategicznym

 

 

Na podstawie 26 ust. 1 pkt 3 Uchway Nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dolsk (Dz. Urz. Wojewdztwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 55, poz.1035 i z 2012 poz. 4491), Rada Miasta i Gminy Dolsk wystpuje z nastpujcym owiadczeniem:

 

1. Na podstawie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju rozpoczto prace nad okreleniem na terenie RP lokalizacji niezagospodarowanych, perspektywicznych i strategicznych z surowcw energetycznych, ktre podlega maj obligatoryjnej ochronie przed sta zabudow i inwestycjami liniowymi oraz ograniczeniom co do gospodarowania na ich obszarze. Jestemy jednak przekonani, e zoa wgla brunatnego na naszych terenach powinny zosta cakowicie wyczone z zasobw energetyki konwencjonalnej, ktre podlega maj szczeglnej ochronie prawnej. Wystpowanie wgla brunatnego w wielu miejscach naszego kraju, w tym na terenie Wielkopolski, jest niepodwaalnym i powszechnie znanym faktem. W przeciwiestwie do innych regionw kraju, Wielkopolsk cechuje bardzo wysoka towarowo rolnictwa, wysoka klasa bonitacyjna gleb oraz niespotykana na innych obszarach kultura rolna. Ochrona gleb i gospodarki rolnej, realizowana konsekwentnie od wielu lat przez mieszkacw Wielkopolski, jest zatem w naszej ocenie dziaaniem priorytetowym, wymagajcym systemowego rozwizania i majcym pierwszestwo przed innymi formami zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. To wanie czynniki rolnicze decyduj o wyjtkowym znaczeniu obszarw powiatw: rawickiego, gostyskiego, krotoszyskiego, kociaskiego i remskiego z punktu widzenia samowystarczalnoci i bezpieczestwa ywnociowego kraju. Warto zauway, e od wielu lat podkrelany jest niekorzystny dla eksploatacji ukad struktur geologicznych na terenie tyche powiatw. Biorc powysze czynniki pod uwag, nieprawdopodobne wydaje si przeznaczenie tutejszych z do wydobycia metod odkrywkow. Ponadto naley podkreli, e ewentualna eksploatacja z na naszych terenach z pewnoci wywoaaby gwatowne protesty spoeczne, ktre widoczne s ju na poziomie prowadzonych bada geologicznych. Objcie ochron z na naszych terenach, a co za tym idzie wprowadzenie zakazu zabudowy, spowodowaoby bardzo negatywne skutki dla rozwoju gospodarczego i spoecznego, prowadzc jednoczenie do regresu naszej gminy. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu rozpoczo prace nad okreleniem wpywu ochrony i potencjalnej eksploatacji z wgla brunatnego „Czempi", „Krzywi", „Gosty", „Oczkowice", „Poniec-Krobia" na rozwj przestrzenny poudniowo-zachodniej Wielkopolski. Wielopaszczyznowa analiza, poprzedzajca okrelenie z strategicznych na terenie RP, jest wedug nas waciwym czasem na wyraenie naszego sprzeciwu, popartego argumentami wanymi z perspektywy interesw lokalnej spoecznoci i caego pastwa. Liczymy na to, e wadze, sprawujce swj urzd na poziomie wojewdztwa, przyjm tosame z naszymi pogldy na kierunek rozwoju tej czci Wielkopolski i opowiedz si za utrzymaniem rolniczego charakteru naszych maych ojczyzn. Jednoznaczna i ostateczna decyzja Rzdu RP, wyczajca z wykazu z strategicznych wgla brunatnego zamieszkiwane przez mieszkacw naszych regionw obszary, dawaaby poczucie stabilnoci i jednoznacznie pozwalaa wyznacza kierunki rozwoju naszych spoecznoci.

 

2. Owiadczenie podaje si do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze Urzdu Miasta i Gminy Dolsk oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Dolsk.

 

 

 

Przewodniczca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

(-) Janina Paweczyk


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.